Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

2. Koje su vrste radioaktivnog otpada?

Podjela radioaktivnog otpada ovisi o vremenu u kojem otpad ostaje radioaktivan, udjelu radioaktivnog materijala u otpadu te o tome stvara li otpad toplinu ili ne. Međunarodno prihvaćene kategorije su:

  • vrlo nisko radioaktivni otpad (VNRAO) sadrži zanemarivu specifičnu aktivnost pa nije opasan za okoliš i zdravlje ljudi i može se zbrinjavati na isti način kao i standardni komunalni otpad;
  • nisko radioaktivni otpad (NRAO) – sadrži radionuklide s kratkim vremenom poluraspada, male specifične aktivnosti i zanemariv udjel radionuklida s dugim vremenom poluraspada, a zbrinjava se u površinskim odlagalištima;
  • srednje radioaktivni otpad (SRAO) – otpad koji sadrži radionuklide s kratkim vremenom poluraspada zbrinjava se u površinskom odlagalištu, dok se otpad koji sadrži radionuklide s dugim vremenom poluraspada zbrinjava u (plitkim ili dubokim) podzemnim odlagalištima;
  • visoko radioaktivni otpad (VRAO) – sadrži velik udjel radionuklida u obliku fisijskih produkata i transuranijskih (dugoživućih) elemenata koji se stvaraju u jezgri reaktora, a zbrinjava se u dubokim podzemnim odlagalištima.
Povratak

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr