Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Fond uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13). Fond omogućava pristup informacijama o svojem radu objavljivanjem informacija na svojim internetskim stranicama te davanjem informacija korisniku koji podnese zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, imenovana je službenica za informiranje u Fondu:

Sanja Miščević
tel: +385 1 3090-700
fax: +385 1 3090-710

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Fondu. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Zahtjev za pristup informacijama, kojeg možete poslati:

  • na adresu: Fond za financiranje razgradnje NEK, Heinzelova 70a, 10000 Zagreb,
  • elektroničkom poštom na: info@fond-nek.hr,
  • telefaksom na broj: +385 1 3090 710.


Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe, ali Fond može tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacija, kao i naknadu troškova dostave traženih informacija sukladno  Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija („Narodne novine“ br. 12/14).

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu, dopunu ili ispravak, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama - Zahtjev za ponovnu uporabu informacijeZahtjev za dopunu ili ispravak informacije.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu možete preuzeti u .pdf formatu i .csv formatu.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu možete preuzeti u .pdf formatu.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu možete preuzeti u .pdf formatu.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu možete preuzeti u .pdf formatu.

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr

Sretan Božić i nova 2021. godina!

24.12.2020 Pročitaj više