Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Radnička cesta 47 HR-10000 Zagreb
EN HR

Objavljena Odluka o odabiru za Grupu 1. poslova

Objavljena Odluka o odabiru za Grupu 1. poslova

U postupku javne nabave za Izradu dokumentacije i provedbu aktivnosti za ishođenje dozvola za izgradnju Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada sklapanje ugovora nije provedeno zbog zaprimljene žalbe na postupak.

Rješenjem Državne komisije za javnu nabavu KLASA: UP/II-034-02/20-01/714, URBROJ: 354-01/20-9  poništene su Odluke o odabiru za Grupu 1. i 3. poslova prema Dokumentaciji za nadmetanje – Usluga provedbe istražnih radova na planiranoj lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na području Čerkezovca (Grupa 1.), te uslugu izrade projektne dokumentacije, sigurnosnih analiza i studije utjecaja na okoliš za potrebe uspostave Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (Grupa 3.).

Prvobitna odluka o odabiru za Grupu 1. poslova poništena je, a odabrani ponuditelj eliminiran iz daljnjeg nadmetanja, te je proveden postupak provjere podataka za drugorangiranu ponudu. Po provedenom postupku provjere donesena Odluka o odabiru objavljena je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Postupanje prema Rješenju DKOM-a vezano uz Grupu 3. je u tijeku.

Kontakt

Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Heinzelova 70a
10000 Zagreb

Tel: +385(0)1 3090 700
Fax: +385(0)1 3090 710

MB:2341808
MBS:80645483
OIB: 22388237533
RNO: 0065013

E-mail: info@fond-nek.hr